Algemene voorwaarden

1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en DIREKT HOLIDAYS.

2. Aanmelding, afsluiten van de overeenkomst en betalingsregelingen.
U kunt uw accommodatie telefonisch of schriftelijk boeken bij DIREKT HOLIDAYS. U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een bevestiging van de reservering. Binnen 14 dagen dient 50% van het huurbedrag aanbetaald te zijn. Het restbedrag moet uiterlijk op de dag van aankomst worden voldaan.
De overeenkomst tussen u en DIREKT HOLIDAYS is van kracht op het moment dat de aanbetaling is voldaan. Mocht de aanbetaling niet binnen 14 dagen te zijn voldaan, dan kan DIREKT HOLIDAYS vrij over het geboekte object beschikken. Bij boekingen op korte termijn van minder dan 14 dagen voor aanvangsdatum dient de totale huurprijs direct te worden betaald. Daarmee is ook meteen de overeenkomst van kracht.
Is het restbedrag niet tijdig betaald, respectievelijk de totale prijs niet betaald bij korte termijn boeking, dan kan DIREKT HOLIDAYS de verdere dienstverlening weigeren.
Speciale wensen uwerzijds mag het boekingskantoor alleen als niet bindend aannemen.
Op de vervulling van speciale wensen bestaat geen rechtsaanspraak, tenzij DIREKT HOLIDAYS een schriftelijke bevestiging heeft afgegeven.
DIREKT HOLIDAYS brengt voor elke reservering administratiekosten in rekening ter hoogte van € 35,00.

3. Diensten en prijzen
De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per week voor het hele huurobject in de betreffende periode. Zijn in een huis meerdere gelijkwaardige woningen met evenveel kamers en personen en dezelfde prijzen, dan zijn de woningen met een typenummer gekenmerkt (b.v. 3+). In dit geval
Wordt in de catalogus en ook in de prijslijst alleen de eerste woning van dit type aangehaald.
Minimale afwijkingen in de beschrijvingen van gelijksoortige types zijn mogelijk, evenals verschillen bij eventuele aanbiedingen van gelijksoortige types.
De kleinst mogelijke huurtermijn bedraagt gewoonlijk 7 dagen. Aankomst en vertrek zijn op zaterdag (in het hoogseizoen). Uitzonderingen zijn mogelijk met schriftelijke bevestiging van het boekingskantoor.
In de prijzen zijn geen nevenkosten opgenomen. De nevenkosten worden opgevoerd in de reserveringsbevestiging. Ze worden samen met de huurprijs in rekening gebracht. Toeristenbelasting dient ter plaatse te worden betaald. Aanvullende wensen en diensten, zoals b.v. extra schoonmaak, extra handdoeken, extra beddengoed, zijn niet in de prijs inbegrepen.
Indien er een internettoegang wordt aangeboden, is dat gratis en daardoor is er geen aanspraak op een vergoeding als om welke reden dan ook een storing van het signaal optreedt of een verbinding uitblijft.
De in de catalogus, in de reserveringsbevestiging en overige bescheiden genoemde openbaarvervoerbedrijven, winkels, restaurants, sportvoorzieningen, etc., zijn geen bestanddeel van de overeenkomst met, c.q. de dienstverlening van DIREKT HOLIDAY. Deze bedrijven beslissen zelf over o.a. openingstijden en bedrijfstijden. Hetzelfde geldt voor de openbare en private voorzieningen, zoals water-, en elektriciteitsbedrijven. Ook de weersvoorspellingen zijn geen zekerheid.
Woningen waar niet uitdrukkelijk is vermeld dat "honden zijn toegestaan" mogen in geen geval door huisdieren worden bewoond. Deze toevoeging sluit niet uit dat andere flats allergievriendelijk zijn.

4. Dienstverlenings-, en prijswijzigingen
De objectbeschrijvingen en prijscalculaties zijn zorgvuldig opgesteld. Dienstverlenings-, en prijswijzigingen die plaatsvinden voor de reservering, worden u kenbaar gemaakt bij de boeking, op zijn laatst bij de boekingsbevestiging. Mochten er verschillen optreden tussen de prijslijst of de catalogus en de boekingsbevestiging, dan is de boekingsbevestiging bindend.

5. Aankomst en vertrek. Verkorten of verlengen van de verblijfsduur.
De aankomst is tussen 15.00 uur en 18.00 uur, het vertrek vóór 10.00 uur. Mocht de aankomst later zijn dan om 18.00 uur dan dient DIREKT HOLIDAYS bijtijds daarover geïnformeerd te worden.
Kunt u de accommodatie niet zoals overeengekomen betreden door b.v. verkeersdrukte, stakingen, enz., of vanwege persoonlijke omstandigheden, dan blijft de totale huurprijs verschuldigd. Hetzelfde geldt als u de accommodatie voortijdig verlaat.
Als u uw oponthoud wenst te verlengen, bespreek dat dan vroegtijdig met onze medewerkers.

6. Storneren
Bij annulering of omboeking na totstandkoming van de overeenkomst is Direkt Holidays gerechtigd de volgende storneringskosten in rekening te brengen: tot 43 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 10%; van 43 tot 29 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 50%; van 29 tot 20 dagen voor aanvang van de huurtermijn: 80%. Bij stornering vanaf 19 dagen voor aankomstdatum is de totale prijs verschuldigd. Maatgevend is het tijdstip waarop uw melding bij het boekingskantoor binnenkomt. (Bij melding op zon-, en feestdagen geldt de eerstvolgende werkdag.)
Bij iedere stornering worden administratiekosten van € 50,00 in rekening gebracht.
Wij raden aan om gelijk bij de boeking een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de eventuele storneringskosten bij annulering vanwege ziekte, ongeval, stervensgeval van huurder, meereizenden of naaste familie. (Op vertoon van een medisch attest.) U kunt een annuleringsverzekering afsluiten op de homepage Europäische Reiseversicherung.

7. Vervangende huurobjecten en opheffen van de overeenkomst door DIREKT HOLIDAYS
DIREKT HOLIDAYS kan u, als zich niet voorzienbare of onafwendbare omstandigheden voordoen een gelijkwaardig vervangend object toewijzen. DIREKT HOLIDAYS is bevoegd de overeenkomst vóór of tijdens de verblijfstijd op te heffen, als zich niet voorzienbare of onafwendbare omstandigheden voordoen, die de overgave van het object onmogelijk maken, die de huurder of het object in gevaar brengen, of de dienstverlening dusdanig beïnvloeden dat uitvoering van de overeenkomst ondoenlijk is. Betaalde bedragen worden, na aftrek van eventueel reeds genoten diensten, terugbetaald.

8. Plichten van de huurder
Het huurpand mag alleen door het afgesproken aantal mensen worden bewoond. Kinderen en baby's inbegrepen. Bijkomende personen kunnen door DIREKT HOLIDAYS geweigerd of afzonderlijk berekend worden.
De gehuurde accommodatie wordt zorgvuldig gebruikt. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de buren. De rusttijden van 22.00 tot 08.00 uur worden nageleefd. De reiniging van keukeninrichting, servies en bestek komt voor rekening van de huurder en is niet in de eind schoonmaak inbegrepen. Veroorzaakt de huurder of medebewoners schade, dan dient dat direct bij DIREKT HOLIDAYS gemeld te worden. De huurder is aansprakelijk voor alle door hem of medebewoners veroorzaakte schade, tenzij onschuld bewezen kan worden. Hetzelfde geldt als de woning niet aan de volgende huurder overgegeven kan worden. Huisdieren dienen bij de boeking te worden vermeld. Vaak zijn huisdieren niet toegestaan.
In enkele gevallen is DIREKT HOLIDAYS bevoegd om een passende borg van € 200,00 tot €500,00, bij uitzondering tot € 1.000,00, te heffen. Deze wordt na controle van de woning binnen één week na vertrek naar het opgegeven bankrekeningnummer geretourneerd.

9. Klachten
Mocht het huurobject niet in de overeengekomen toestand verkeren, of er zijn beschadigingen, dan dient u dat direct aan een medewerker van DIRECT HOLIDAY te melden.

10. Aansprakelijkheid van DIREKT HOLIDAYS
Zou het huurobject niet volgens, in overeenstemming met de overeenkomst zijn, dan zal DIREKT HOLIDAYS zich bemoeien om u een gelijkwaardige accommodatie als in de overeenkomst ter beschikking te stellen. Is dat binnen acceptabele tijd niet mogelijk, of weigert u met gegronde reden het aangeboden object, dan vergoedt DIREKT HOLIDAYS een eventuele minderwaarde, mits DIREKT HOLIDAYS aansprakelijk is.
Mocht door schuld van DIREKT HOLIDAYS contractbreuk en daardoor schade ontstaan, dan staat DIREKT HOLIDAYS in voor de gevolgen. De wettelijke aansprakelijkheid voor andere als persoonlijke schade, b.v. zakelijke en financiële schade, is beperkt tot de dubbele huurprijs, waarbij de vordering van alle betrokken personen wordt samengeteld.
Is de schade op de volgende oorzaken terug te voeren, dan is DIREKT HOLIDAYS niet aansprakelijk:
a. Handelingen of niet handelen door u of een medebewoner;
b. Onvoorzienbare of onvermijdbare onachtzaamheid door derden, die bij de overeengekomen dienstverlening niet betrokken zijn;
c. Overmacht of gebeurtenissen die (de vertegenwoordiger van) DIREKT HOLIDAYS, ondanks alle geboden zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen;
d. Bij schade en verlies ten gevolge van inbraak en/of diefstal is de aansprakelijkheid van (vertegenwoordigers van) DIREKT HOLIDAY nadrukkelijk uitgesloten. Internationale verdragen en nationale wetten hebben voorrang.

11. Rechtskeuze en rechtsgebied
De relatie tussen u en DIREKT HOLIDAYS valt onder het Oostenrijkse recht. De klant kan DIREKT HOLIDAYS alleen aanklagen bij het lokaal verantwoordelijke gerecht. DIREKT HOLIDAYS kan de klant in zijn woonplaats of via de lokaal verantwoordelijke rechtbank vervolgen. De bemiddeling van het vakantie object door ons wordt verricht in naam en voor rekening van DIREKT HOLIDAYS.

12. Bijzondere toevoeging van de algemene voorwaarden (= AGB = Algemeine Geschäfts Bedingungen) voor internetgebruik
De gast als gebruiker van het in de accommodatie aangeboden internet verklaart het geldende recht te volgen en geen onzedelijke of illegale inhoud te benutten of te verspreiden, geen auteursrechtelijk beschermde audio-, of videobestanden te verveelvoudigen, te verspreiden of voor derden toegankelijk te maken. Verder verklaart de gebruiker de geldende kinder-, en jeugdvoorschriften na te volgen, en geen storend of belastend materiaal te verzenden of te verspreiden. Ook is het niet veroorloofd massa berichten of een vorm van ontoelaatbare propaganda te verzenden.
De gebruiker stelt de aanbieder vrij van aansprakelijkheid voor schades van, of vorderingen door derden, die zijn ontstaan door het onrechtmatige gebruik van de gebruiker. Alle kosten en lasten die zijn ontstaan door onrechtmatig gebruik of gebruik in strijd met de afgesproken voorwaarden betreffende de internetaansluiting zijn voor rekening van de gebruiker. Bij gebruik van het internet accepteert de gebruiker automatisch de AGB.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur van de online aanbieding geeft geen garantie betreffende de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de geschreven informatie. Aansprakelijkstelling van de auteur, die zich op schade van materiële of ideële aard betrekt, die door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, of door gebruik van foutieve of onvolledige informatie wordt veroorzaakt, is fundamenteel uitgesloten, tenzij het aantoonbare, vooropgezette, of grove nalatigheid van de auteur betreft.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of het totale aanbod zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en Links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (Links), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch en in alle redelijkheid mogelijk zou zijn, het gebruik van mogelijk onrechtmatige inhoud te verhinderen.  De auteur verklaart uitdrukkelijk, dat bij het opstellen van de verwijzing de betreffende geLinkte sites geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige lay-out en op de inhoud van de geLinkte sites.
Daarom distantieert hij zich bij dezen uitdrukkelijk van de inhoud van alle geLinkte sites, die na opname van de Link in de publicatie zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle Links en verwijzingen binnen de eigen internetsite, en tevens voor reacties door derden in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en verzendlijsten. Voor illegale, incorrecte en/of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die door gebruik ervan ontstaat, is alleen de aanbieder van de site naar welke werd verwezen aansprakelijk en niet degene die via Links naar de betreffende site verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur wordt geacht zich te houden aan de in publicaties gebruikte auteursrechten op grafieken, audiofiles, videofiles en tekst. De auteur is bevoegd door hemzelf gemaakte grafieken, audiofiles, videofiles en tekst te gebruiken, of op licentie vrije grafieken, audiofiles, videofiles en tekst terug te grijpen. Alle in de internetaanbieding genoemde en eventueel door derden beschermde merken en logo's vallen zonder uitzondering onder het geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Alleen op grond van simpele benoeming is niet te concluderen dat merktekens niet door derden rechtelijk beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelfgeproduceerde objecten, blijft alleen bij de auteur. Vermenigvuldiging of gebruik van zulke grafieken, audiofiles, videofiles en tekst in andere digitale of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.